רҵµÄÒÕÊõ¼°ÊÕ²ØÍøÕ¾

·çóݲ»¶ÏÏß¼ÍÄîÎâ¹ÚÖе®³½Ò»°ÙÖÜÄê×÷Æ·Õ¹¿ªÄ»

À´Ô´:°Ù±¦¶ÈÍø ÈÕÆÚ:2019-04-28 16:49
·ÖÏíµ½£º

¡¡¡¡ÓÉÖйúÃÀÊõ¹ÝºÍÇ廪´óѧ¹²Í¬Ö÷°ìµÄ¡°ÖйúÃÀÊõ¹Ý¡®µä²Ø»î»¯¡¯ÏµÁÐÕ¹£º·çóݲ»¶ÏÏß¡ª¡ª¼ÍÄîÎâ¹ÚÖе®³½Ò»°ÙÖÜÄê×÷Æ·Õ¹¡±£¬25ÈÕÔÚÖйúÃÀÊõ¹Ý¿ªÕ¹¡£ °Ù±¦¶È baibaodu.com

´ºÑ© 1983Äê Îâ¹ÚÖÐ 69¡Á137ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø´ºÑ© 1983Äê Îâ¹ÚÖÐ 69¡Á137ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø

¡¡¡¡Õ¹ÀÀ·ÖΪ¡°ÉúÃüÖ®±¾¡±¡°×ÔȻ֮Ò⡱¡°´¿ÕæÖ®ÐÄ¡±Èý¸ö°å¿é£¬Õ¹³öÁËÖйúÃÀÊõ¹Ý²ØÎâ¹ÚÖÐ×÷Æ·57¼þ¡¢Ç廪´óѧ²Ø1¼þ£¬¹²58¼þ¡£ ±¾ÎÄÀ´×Ô°Ù±¦¶È baibaodu.com

¶¼ÊÐÖ®Ò¹ 1997Äê Îâ¹ÚÖÐ 145¡Á368ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø¶¼ÊÐÖ®Ò¹ 1997Äê Îâ¹ÚÖÐ 145¡Á368ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø

¡¡¡¡Îâ¹ÚÖÐ1919ÄêÉúÓÚ½­ËÕÒËÐË£¬1936ÄêÈë¹úÁ¢º¼ÖÝÒÕÊõר¿ÆѧУ£¬Ê¦´ÓÁÖ·çÃß¡¢Àʿ¡¢³£Êéºè¡¢¹ØÁ¼¡¢ÅËÌìÊٵȴó¼Ò£¬1947ÄêÈë·¨¹ú°ÍÀè¹úÁ¢¸ßµÈÃÀÊõѧУѧϰÓÍ»­£»1950Äê»Ø¹ú£¬ÏȺóÈνÌÓÚÖÐÑëÃÀÊõѧԺ¡¢Ç廪´óѧ¡¢ÖÐÑ빤ÒÕÃÀÊõѧԺµÈ¡£  °Ù±¦¶È baibaodu.com

Ò°²Ý 2008Äê Îâ¹ÚÖÐ 61¡Á91ÀåÃ× ²¼ÃæÓÍ²Ê ÖйúÃÀÊõ¹Ý²ØÒ°²Ý 2008Äê Îâ¹ÚÖÐ 61¡Á91ÀåÃ× ²¼ÃæÓÍ²Ê ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø

¡¡¡¡Îâ¹ÚÖÐһֱǿµ÷¡°·çóݲ»¶ÏÏß¡±£¬¾ÍÊÇÒÕÊõ´´×÷²»ÄÜÔ¶ÀëÏÖʵÉú»î¡£ÖйúÃÀÊõ¹Ý¹Ý³¤ÎâΪɽ˵£¬·çóݲ»¶ÏÏߣ¬Õâ¸ùÏß¡°ÊǹᴩÎâÏÈÉúÒÕÊõÉúÃüʼÖÕµÄÏß¡±¡£¹ÛÖÚÒ²½«´ÓÎâÏÈÉúµÄ×÷Æ·ÖУ¬ÁìÂÔÆäÒ»¿ÅÓÀÎÞÐÝÖ¹µÄ̽Ë÷Ö®ÐÄ£¬Ò»Ìõ²»¶Ï³¬Ô½×Ô¼ºµÄ´´ÐÂ֮·£¬Ò»¸ùÁ¬×Å´«Í³¡¢½ôϵ×ÅÉú»îµÄÏç³îÖ®Ïß¡£ baibaodu.com

»¨Ó뻨 2008Äê Îâ¹ÚÖÐ 60¡Á76ÀåÃ× ÓÍ»­ ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø»¨Ó뻨 2008Äê Îâ¹ÚÖÐ 60¡Á76ÀåÃ× ÓÍ»­ ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø

¡¡¡¡¾ÝÁ˽⣬Îâ¹ÚÖÐÉúÇ°ÔøÔÚÖйúÃÀÊõ¹Ý¾Ù°ì¹ý4´Î¸öÈËÕ¹ÀÀ£¬²¢ÏòÖйúÃÀÊõ¹ÝÎÞ³¥¾èÔùÊýÊ®¼þ×÷Æ·£¬Ê¹ÖйúÃÀÊõ¹ÝÊÕ²ØÁËÎâ¹ÚÖи÷¸öʱÆڵĴú±íÐÔ»­×÷¹²62¼þ£¬¼«´ó·á¸»ÁËÖйúÃÀÊõ¹Ý¹ØÓÚÖйúÏÖ´úÃÀÊõ×÷Æ·ÊղصÄÐòÁС£½üÎåÄêÀ´£¬ÕâЩ×÷Æ·ÔÚÖйúÃÀÊõ¹ÝµÄ¸÷ÖÖÖØÒªÖ÷ÌâÐÔ¡¢Ñ§ÊõÐÔÕ¹ÀÀÖÐÕ¹³ö£¬ÈÃÈËÃǵÃÒÔ½ü¾àÀëÐÀÉÍËûµÄÒÕÊõÖ®ÃÀ¡£ 

°Ù±¦¶È baibaodu.com

ÌÒÉ«Ðý·ç 2008Äê Îâ¹ÚÖÐ 61¡Á61ÀåÃ× ÓÍ»­ ÖйúÃÀÊõ¹Ý²ØÌÒÉ«Ðý·ç 2008Äê Îâ¹ÚÖÐ 61¡Á61ÀåÃ× ÓÍ»­ ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø åÐÒ£ÓÎ 1997Äê Îâ¹ÚÖÐ 145¡Á368ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²ØåÐÒ£ÓÎ 1997Äê Îâ¹ÚÖÐ 145¡Á368ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø ºÉÌÁ´ºÇï 1996Äê Îâ¹ÚÖÐ 92¡Á73ÀåÃ× ÓÍ»­ ÖйúÃÀÊõ¹Ý²ØºÉÌÁ´ºÇï 1996Äê Îâ¹ÚÖÐ 92¡Á73ÀåÃ× ÓÍ»­ ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø ÆúÖÛ 1998Äê Îâ¹ÚÖÐ 80¡Á100ÀåÃ× ÓÍ»­ÆúÖÛ 1998Äê Îâ¹ÚÖÐ 80¡Á100ÀåÃ× ÓÍ»­ ½¨Â¥Çú 2000Äê Îâ¹ÚÖÐ 49¡Á45ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø½¨Â¥Çú 2000Äê Îâ¹ÚÖÐ 49¡Á45ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø ²¥ 2001Äê Îâ¹ÚÖÐ 69¡Á69ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø²¥ 2001Äê Îâ¹ÚÖÐ 69¡Á69ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø »¶ÀÖµÄÃÎ 2007Äê Îâ¹ÚÖÐ 48¡Á45ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø»¶ÀÖµÄÃÎ 2007Äê Îâ¹ÚÖÐ 48¡Á45ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø ÌìÍâÀ´¿Í 2007Äê Îâ¹ÚÖÐ 49¡Á45ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²ØÌìÍâÀ´¿Í 2007Äê Îâ¹ÚÖÐ 49¡Á45ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø ÖªÒô 2008Äê Îâ¹ÚÖÐ 48¡Á60ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²ØÖªÒô 2008Äê Îâ¹ÚÖÐ 48¡Á60ÀåÃ× Ö½±¾Ë®Ä«ÉèÉ« ÖйúÃÀÊõ¹Ý²Ø
°æȨËùÓÐ © °Ù±¦¶ÈÍø baibaodu.com ¾©ICP±¸10055047ºÅ
δ¾­ÊÚȨ½ûֹתÔØ¡¢Õª±à¡¢¸´ÖÆ»ò½¨Á¢¾µÏñ£¬ÈçÓÐÎ¥·´£¬×·¾¿·¨ÂÉÔðÈΡ£
¿Í·þQQ£º748699344     Ͷ¸å˵Ã÷